Meer invloed

De stad is van iedereen

Meer invloed EenUtrecht wil dat Utrecht van alle Utrechters wordt, van iedereen die in onze stad woont, leert of werkt. Niet van degene die er (even) op bezoek is (de toerist) en niet alleen van een kleine groep mensen die toegang heeft tot alle informatie of besluitvorming. Bij veel projecten van de gemeente wordt nu vaak te laat of te beperkt het advies of de mening van buurtbewoners en buurtondernemers gevraagd en zelden mogen zij meebeslissen over (een deel van) het project.  Terwijl Utrechters dat wel willen, heel vaak ook proberen en met heel veel energie regelmatig complete alternatieve plannen uitwerken, die dan meestal niet worden gehonoreerd en vaak ook niet serieus worden meegenomen. De inzet is om bij alle lokale (buurt)projecten van de gemeente – met enige relevantie voor buurtbewoners en buurtondernemers – altijd passende invloed van de betrokkenen te organiseren, waar relevant beslissen Utrechters mee over die onderdelen die hen direct raken. Bij enkele belangrijke grote stedelijke projecten met impact voor heel Utrecht, zowel ruimtelijk, economisch als ook sociaal, worden alle Utrechters gevraagd naar hun mening en bij voldoende opkomst telt die als besluit.

Utrechters altijd eerst betrekken bij projecten van de gemeente, daarna pas anderen.
Bij elk project van de gemeente wordt altijd eerst met de direct betrokken Utrechters nagegaan wat het belang voor hen als Utrechters is, hoe zij graag (waarin) betrokken willen worden en wat zij zelf een passende invloed vinden. Direct betrokken Utrechters zijn in ieder geval degenen die in of nabij de (project)omgeving wonen, leren of werken. Een passende invloed voor de Utrechters kan zijn dat zij alleen goed geïnformeerd willen worden of willen adviseren, dan wel (op onderdelen) mee willen beslissen als belanghebbende en/of samenwerkingspartner, mogelijk zelfs als (mede) opdrachtgever. Vooral als de gemeente bindende afspraken wil maken met (commerciële en maatschappelijke) marktpartijen in de stad, is het belangrijk om eerst bij de direct betrokken Utrechters na te gaan wat zij er van vinden en wat voor hen een passende invloed is. Zoals bij het Stadsakkoord Wonen een gemeente eerst de bijdrage bij de Utrechters zelf moet ophalen, zoals bij de (vertegenwoordigers van) de huurders, de wooncollectieven en de particuliere vastgoedeigenaren. En pas daarna kan de gemeente aan de slag met partijen als woningcorporaties, beleggers en vastgoedontwikkelaars.

Utrechters krijgen bij projecten van de gemeente een beslissende stem, overal waar relevant.
We draaien het om. Niet meer zoals nu Utrechters altijd informeren en soms laten adviseren of heel soms met hen samenwerken en ze een beslissende stem geven, maar het compleet andersom benaderen. Om te beginnen altijd eerst Utrechters, overal waar dat maar enigszins relevant is, een beslissende stem geven; ook bij twijfel. Alleen als een project van de gemeente overduidelijk geen relevantie heeft voor bijvoorbeeld de direct omwonenden hebben de Utrechters geen beslissende stem en krijgen zij de mogelijkheid om te adviseren of worden zij alleen geïnformeerd. Dat betekent een volstrekt nieuwe aanpak voor de ‘participatie’ in de stad; inclusief extra financiële middelen en ondersteuning voor Utrechters die participeren, mede om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen, vooral ook degenen die tot nu toe weinig of niet meedoen. Bij de aanbesteding van het project aan marktpartijen gaan Utrechters, waar dat relevant is, deelnemen in de marktselectie, als ook bij het opstellen en vaststellen van functionele programma’s van eisen waar het project aan dient te voldoen.

Utrechters stemmen in bindende referenda over belangrijke keuzes.
Één keer in de vier jaar stemmen op raadsleden voor de gemeenteraad is een te ‘magere democratie’. Belangrijke keuzes bij enkele belangrijke onderwerpen worden in een bindend referendum aan alle Utrechters voorgelegd, bijvoorbeeld als het gaat om grote investeringen in infrastructuur, het huisvesten van grote aantallen vluchtelingen in de stad en over belangrijke aanpassingen in de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De uitslag is bindend voor de gemeenteraad als de opkomst minimaal 30% van de stemgerechtigden Utrechters is. Een bindend referendum kan plaatsvinden op initiatief van een meerderheid van de gemeenteraad of door een petitie met een verzoek daartoe door minimaal 10.000 Utrechters.

Utrechters beoordelen de dienstverlening van de gemeente. De uitslag is bindend.
Alle dienstverlening van de gemeente en ook de dienstverlening van organisaties met een exclusieve opdracht van de gemeente, zoals woningcorporaties en instellingen actief in zorg en welzijn, worden beoordeeld door de Utrechters die er gebruik van maken. Omdat deze ‘klanttevredenheid’ de beste maat is voor de kwaliteit van de dienstverlening. De uitslag is bindend. Management en bestuur van de betreffende organisaties moeten zich verantwoorden en de uitslag bepaalt (mede) de hoogte van een bonus of malus voor de (medewerkers en de) verantwoordelijke leidinggevenden.

Utrechters bepalen zelf wat mooi is, niet een Commissie Welstand.
Nu zijn alleen de ‘achtergevels’ die niet gekeerd zijn naar openbaar gebied welstandsvrij. Beter is de hele stad welstandsvrij te maken. Utrechters kunnen altijd bezwaar maken op het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente, ook als het gaat om het uiterlijk van een (nieuw) gebouw. De Commissie Welstand en Monumenten in Utrecht wordt een Commissie Omgevingsvergunningen die het college van burgemeester en wethouders alleen nog adviseert over het uiterlijk van (nieuwe) gebouwen als Utrechters daar bezwaar op hebben gemaakt.

Terug naar speerpunten