Gelijke kansen

Iedereen dezelfde rechten, verschillen waarderen en discriminatie aanpakken
Gelijke kansen
Foto: Sebastiaan ter Burg

EenUtrecht wil dat iedere Utrechter gelijke kansen heeft, gelijk wordt behandeld en wordt gezien en gehoord in wie hij of zij werkelijk is. Iedereen heeft dezelfde rechten en houdt zich aan dezelfde regels. Het voortrekken of buitensluiten van wie ook wordt volstrekt niet geaccepteerd en discriminatie wordt direct en zichtbaar opgepakt, waar nodig aangepakt. Discriminatie wordt vaak onderschat, terwijl het aantal Utrechters dat zich gediscrimineerd voelt de afgelopen jaren voortdurend toeneemt. In tien jaar tijd van 11 naar maar liefst 16%. De inzet is om elke vorm van discriminatie, pesten, ongelijk behandelen en buitensluiten te stoppen. Zodat Utrecht de stad wordt waar iedereen zich welkom voelt en je er jezelf kunt zijn: ‘Utrecht voor iedereen’.

Maak discriminatie en waarderen van verschillen bespreekbaar, vooral in het onderwijs.
Maak discriminatie en het waarderen van verschillen bespreekbaar bij organisaties, bedrijven, kerken, moskeeën, buurtcentra, bij sportverenigingen en vooral ook in het onderwijs, op de scholen. Dat kan door organisaties te verleiden bij hen thuis of samen met anderen gericht bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld door te starten met een onderzoek in de eigen organisatie, gericht op discriminatie en waarderen van verschillen, waarvan de uitkomsten gezamenlijk worden besproken. Of met creatieve bijeenkomsten waar deelnemers zelf ervaren wat discriminatie met je doet en wat er gebeurt als je de verschillen leert zien en waarderen.

Vooral op scholen, deels met ‘cultuursensitief’ onderwijs. Naast de bestaande lessen en lesmiddelen (zoals van Artikel 1 Midden Nederland) gerichter investeren in de docenten zelf, zoals met het trainen en begeleiden van docenten over hoe zij kunnen omgaan met diversiteit in de klas. Hoe je gericht discriminatie en het waarderen van verschillen op school bepreekbaar kunt maken, niet alleen met leerlingen, maar juist ook met de ouders.

De gemeente geeft het goede voorbeeld en laat zien dat anders denken en anders zijn in Utrecht wordt gewaardeerd, juist zeer welkom is. In Utrecht luistert de meerderheid wel naar minderheden. Wethouders en bestuurders waarderen publiekelijk en zichtbaar alle leefstijlen en alle leeftijden en nemen deel aan alle openbare uitingen van de diverse etnische groepen. Tegelijkertijd een terugkerende campagne uitvoeren om het melden van discriminatie aan te moedigen en verschillen te gaan waarderen, met als boodschap: ‘Utrecht voor iedereen’.

Melden belonen, meldpunten beter zichtbaar en discriminatie aanpakken.
Laten zien dat melden loont, discriminatie wordt aangepakt. Dit op basis van het register met meldingen bij Artikel 1 Midden Nederland (MN) en de veroordelingen door het College van de Rechten voor de Mens. Als blijkt dat bij een werkgever of school sprake is van meerdere ‘gegronde’ meldingen (boven een kritisch aantal) vindt naast het ‘bemiddelingsgesprek’ met Artikel 1 MN ook een gesprek plaats door ‘Utrechters met gezag’, zoals een wethouder. Deze Utrechter gaat persoonlijk langs bij de betreffende werkgever of schooldirectie (ondersteund door Artikel 1 MN) om hen uit te dagen extra maatregelen te nemen. Als dat niet tot zichtbare veranderingen leidt of tot een ‘verbeteragenda’ dan kan de werkgever of school op een lijst van organisaties komen met een achterstand in het voorkomen van discriminatie (en bevorderen van diversiteit). Als na enkele jaren ook dat niet leidt tot een verbetering dan kan uiteindelijk dat (indien juridisch verantwoord) leiden tot uitsluiting bij inkoop door de gemeente Utrecht.

Meldpunten worden beter zichtbaar. Het bestaande digitale en fysieke meldpunt bij Artikel 1 Midden Nederland staat hierin centraal. Deze aanvullen met o.a. mobiele fysieke meldpunten in de stad, bij openbare gelegenheden en evenementen, bij moskeeën en kerken, op scholen en buurtcentra, bij migrantenorganisaties, bij de politie en op wijkbureaus, als ook in de vestigingen van de bibliotheek en op treinstations. Een digitaal meldpunt (bij Artikel 1 Midden Nederland) is goed, een fysieke aanwezigheid van een meldpunt is (nog) beter.

Diversiteit wordt beloond.
Organiseer en stimuleer actief dat alle bedrijven en organisaties de ‘diversiteitscharter’ steunen en ondertekenen. Zorg er voor dat zij elkaar regelmatig ontmoeten in een ‘Utrechts platform voor diversiteit en tegen discriminatie’, waarin zij elkaar opnieuw voeden en stimuleren (nog) meer te doen. Organisaties en bedrijven die de diversiteitscharter actief steunen en uitvoeren, stages en werk bieden aan bijvoorbeeld Utrechters met een hogere leeftijd, een niet westerse etnische achtergrond en een arbeidsbeperking, worden door de gemeente bij de inkoop van diensten beloond met een voorkeursbehandeling.

Een stad waar verschillen worden gewaardeerd en nieuwkomers welkom zijn.
In onze stad zijn nieuwkomers welkom en kunnen direct deelnemen aan onze samenleving, ongeacht afkomst en herkomst, in het bijzonder vluchtelingen van buiten Nederland. Wel geldt dat zij altijd kleinschalig en verspreid over de stad worden gehuisvest, dus in tientallen en niet met honderden tegelijk per locatie of buurt. Dat maakt dat nieuwkomers beter en sneller integreren omdat zij makkelijker in contact komen met hun buren. Het gaat er voor zorgen dat onze stad Utrecht één Utrecht wordt en daarmee de eerste stad van Nederland waar iedereen welkom kan zijn en waar verschillen worden gewaardeerd in plaats van getolereerd. Dat laten we nadrukkelijk aan anderen zien. Daarin gaat Utrecht zich onderscheiden van andere steden en daarmee trekken we als stad ook nieuwkomers aan, zowel bewoners als ook ondernemers en investeerders, die zich daar in thuis voelen.

Iedereen heeft tijdig een stage, ongeacht iemands etnische afkomst.
Begin met het aanspreken van alle scholen op de ‘zorgplicht’ om alle leerlingen daadwerkelijk tijdig aan een stage te helpen, beloon degene die het goed doen, maak dat zichtbaar. Investeer meer in het persoonlijk begeleiden van studenten die niet of moeilijk een stage kunnen vinden. Jaag dat als gemeente aan door hiervoor extra middelen en mensen vrij te maken, bijvoorbeeld met het financieren (tijdelijk) van extra stagebegeleiders/mediators op de scholen.

Utrecht is een ongedeelde stad. Er zijn geen buurten voor alleen rijk of arm.
EenUtrecht wil een ongedeelde stad waarin elke Utrechter – ongeacht opleiding of inkomen – toegang heeft tot woningen in alle buurten, rijk of arm, o.a. door het makkelijker te maken om woningen te splitsen en een ondergrens af te spreken voor sociale huurwoningen in elke buurt en voor elk bouwproject.
Alleen bezig zijn met voldoende sociale huurwoningen voor mensen met een lager inkomen en woningen of kamers voor studenten en starters in de stad is niet genoeg, een goede verdeling van deze woningen en kamers over de stad is net zo belangrijk. Ook is het belangrijk dat bewoners kunnen blijven wonen in de buurt of wijk waar zij zijn ‘geworteld’.

Een gemengde stad kan niet zonder gemengde scholen.
Gemeente gaat in samenwerking met alle basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs actief inzetten op ‘buurtscholen’: scholen die een afspiegeling zijn van de eigen buurt of wijk. Zodoende ontstaan gemengde scholen, vooral meer gemengd op sociale klassen (inkomen en opleiding van ouders) en naar etniciteit. Dat wordt bereikt door actief in te zetten op een  centraal aanmeldsysteem en voorrang voor kinderen uit de eigen buurt, met het ondersteunen van ouderinitiatieven en goede voorlichting. Op gemengde scholen zien en leren kinderen dat we in een diverse maatschappij leven met verschillende sociale klassen, etnische achtergronden en genderidentiteiten. Gemengde klassen verkleinen eerder de taalachterstand en leerlingen kunnen zich optrekken aan anderen. Alleen zo creëren we gelijke kansen voor alle kinderen.

Terug naar speerpunten